Uslovi

USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA 

 

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:

PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Cvećare Una koja se obavezala da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.

VAŽEĆA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Cvećari Una sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.

NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Cvećare Una.

PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.

 

PRIMANJE PORUDŽBINE 

 

Cvećara Una prima porudžbine neposredno u prostorijama cvećare i posredno telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Cvećara Una).

U izuzetnim slučajevima, kada je neophodan precizniji dogovor ili predaja dodatnog materijala koji se isporučuje uz naručeni cvetni aranžman, neophodan je dolazak klijenta u prostorije cvećare. U slučaju nemogućnosti dolaska klijenta, Cvećara Una će poslati svog predstavnika kod klijenta (ova usluga se naplaćuje).

Naručilac je dužan da Cvećari Una pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

 

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE 

 

Cvećara Una će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.

Cvećara Una zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.

Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

 

DOSTAVA 

 

Cvećara Una će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.

Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.

Cvećara Una će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).

Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

 

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije: 

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.

Dostava na takva mesta se smatra izvršenom i kada naručeni aranžman primi osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

 

IZVRŠENJE DOSTAVE 

 

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.

Cvećara Una će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

     * Primatelj odbija primiti pošiljku;

     * Adresa ili podaci o primatelju netačni;

     * Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;

     * Viša sila kojom je Cvećara Una stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

 

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Cvećari Una u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

 

REKLAMACIJE 

 

Reklamacije na isporučeni cvetni aranžman Cvećara Una će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.

Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Cvećara Una nije ispoštovala bilo koji ugovoreni deo u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.

Cvećara Una se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

 

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE 

 

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!

 

PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL) 

 

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvećara Una ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Cvećara Una će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Cvećara Una zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.

Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvećara Una zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).

 

UPOZORENJA I SITUACIJE U KOJIMA CVEĆARA UNA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA NASTALU ŠTETU

 

Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvećara Una garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.

Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.

Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.

Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal između posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.

Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU 

 

Cvećara Una se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.

Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvećari Una koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u "Cvećara Una" i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korišćenjem usluga Cvećare Una pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da ne koristite usluge Cvećare Una.

Potpisivanjem prodžbenice u prostorijama Cvećare Una, poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA i da je u celosti saglasan sa njima.